Iron Maiden

سلام به همه خوبين جماعت ؟....
آخ که باز دارم تو خواب مينويسم پس کشش نميدم که بتونم کامل بنويسم ...

ليست کارايه امرو ...
۱) بررسی ريشه کلمه « آيرون ميدن »
۲) ترجمه شعر روز قبل
۳) بحثی پيرامون شعر
۴) لينک تب گيتار باس آهنگ
۵) عکس امروز

۱) خوب اول همه اينو بگم که اصلا چرا اين قسمت رو بجای بيوگرافی توی يادداشت گذاشتم ... والا من هر چی فکر کردم ديدم اگه اين قسمت رو کسی ندونه مفهوم آهنگ « آيرون ميدن » که ترجمش در زير نوشته شده رو يا نميفهمه يا بنظرش چرت مياد ... و ...

¤ خوب اين عبارت رو در فارسی ميشه بصورت تحت الفظی به « دوشيزه ( باکرهء ) آهنين » ترجمه کرد که فک نکنم چندان مربوط به رويه و اصولا روش گروه باشه ( پس ميشه نتيجه گرفت که اين يکی همچين زياد مورد نظر استيو نبوده ... )

¤ پس از دهه ۷۰ در انگلستان ( که زادگاه آيرون ميدن است ) به نخست وزير وقت ( و مشهور ) اين کشور خانم « مارگارت تاچر » اين لقب ( آيرون ميدن ) را دادند که خوب اينجا همون معنی بالا رو برای ايشون تداعی ميکنه که فک کنم براي شخصيت اين خانم هم متناسب باشه ...

¤ و اما آخرين معنی که به عنوان اصطلاح برای اين عبارت به کار ميره ....
در قرون وسطی و در عهد حکومت کليسا بر اروپا وسيله-ای برای شکنجه در مکانهای تفتيش عقايد مذهبی وجود داشته که آنرا آيرون ميدن ميخواندند ...
اين وسيله عبارت بود از دو نيم تنه آهنين که افراد را در آنها قرار ميدادند و همچنان که آنها تحت فشار قرار داشتند آنها را شکنجه ميکردند و در آخر نيز در ميان آن دو نيم تنه له ميشدند ....

و اما اجازه بدين بعد از ترجمه شعر باز هم اشاره-ای بکنم به اين مطالب و توضيحی بيشتر براتون بدم ( در اين باره ) ....

۲) يه توضيح مختصر : من در ترجمه اين شعر عبارت آيرون ميدن رو هيچگونه ترجمه نکردم و عين عبارت رو بکار بردم تا مفهوم دست نخورده باقی باشد ( با وجه به توضيحات آخر ترجمه اميدوارم شبه-ای باقی نماند .)...

« آيرون ميدن »

به اطاقم بيا
ميخواهم همه ابزار هايم را به تو نشان دهم
فقط ميخواهم خونت را ببينم
فقط ميخواهم به ايستم و نظاره کنم

ببين که خون جاری شده
و بر کف اطاق ميريزد
آيرون ميدن غير قابل مبارزه است
از آيرون ميدن نميتوان فرار کرد

گروه کر : آه ٫خوب ٫هرکجا
هر کجا که باشی
آيرون ميدن -
-تو را ميگرد
هر چقدر هم که دور باشی
خون را ببين که جاری شده
و از بالای - - سرم جاری شده
آيرون ميدن تو را برای مرگ ميخواهد

۳) خوب با توجه به متن فک کنم اين مطلب که منظوراز انتخاب عبارت آيرون ميدن برای اين گروه همان معنی آخر بوده و همان ابزار شکنجه در کليسا ميباشد ... و در شعر هم بوضوح ميتوان وجود شکنجه گاه و اينکه شعر در مورد کليسا ٫این ابزار و ... بوده است را مشاهده کرد ....
و اينطور گفته شده که منظور از عبارات پی در پی « آيرون ميدن » درشعر و اينکه قابل فرار و مبارزه نيست و .... استعاره-ای از ظلم و قدرت و نفوذ کليسا در قرون وسطی بوده که بدليل ايجاد عقب ماندگی در اين دوران در اروپا روشنفکران اروپايی انزجار خود رو از کليسا در اون دوران بارها بيان کردند و دراينجا هم باز اين انزجار از ديدگاهی ديگه توسط استيو بيان شده ....

۴) و اما لينک تب باس اين آهنگ برای همه بيسيستای عزيز ...
---> آيرون ميدن <---

۵) و اما عکس امروز ....
۲تا عکس شديدا خفن از بروس ديکنسون خواننده آيرون ميدن و نويسنده و شمشير باز پيدا کردم نهايت خفنه ( خودمم که ديدم کف کردم ) اللبته مربوط به گذشتست ولی جالبه برای ديدن ....
  
نویسنده : David Croft ; ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۱